ospwesola.pl

Całodobowy punkt alarmowy 22 773 90 08

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej

R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej, zwane dalej OSP.
 2. OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 r. poz. 2261), ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 2024 poz. 233) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 r., poz. 275 ), a także niniejszego statutu.
 3. OSP jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt jednostką ochrony przeciwpożarowej przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącą działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, o której mowa w art. 15 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 4. OSP posiada osobowość prawną.
 5. OSP jest Administratorem Danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Sposoby przetwarzania oraz cele przetwarzania obejmują tylko dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań, w tym zadań statutowych dla celów i dobra publicznego, niezbędnych dla wypełnienia prawnych, usprawiedliwionych obowiązków realizowanych przez OSP i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie w celach określonych powyżej dotyczy wyłącznie kandydatów na członków, członków lub byłych członków OSP, pracowników, darczyńców, użytkowników serwisów internetowych i aplikacji oraz osób fizycznych utrzymujących stałe kontakty z OSP w związku z jej działalnością. Przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych o zdarzeniu oraz organizacją, prowadzeniem i uczestnictwem w działaniach ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym przetwarzanie w systemach teleinformatycznych wspierających wykonywanie zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, regulują odrębne przepisy.
 6. Siedzibą OSP jest nieruchomość własna w Warszawie – Wesołej przy ulicy 1. Praskiego Pułku WP 31.

§ 2

 1. Terenem działania OSP jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności gmina będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 598).
 2. W uzasadnionych wypadkach OSP może działać poza granicami kraju na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 3

 1. OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej Związkiem.
 2. OSP może być włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, o którym mowa w art. 14 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

§ 4

 1. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, znaku, logotypu, hymnu, flagi, umundurowania, dystynkcji, odznaczeń i odznak.
 2. Zarząd określa, w drodze uchwały, wzory symboli określonych w ust. 1. i zastrzega je prawnie do wyłącznego stosowania w OSP.
 3. OSP może używać znaku, logotypu, flagi i innych symboli określonych przez Związek.

§ 5

 1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz na podstawie umów także osoby fizyczne i prawne.

R o z d z i a ł   I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celami i zadaniami OSP jest:

 1. podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska;
 2. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, administracją państwową, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 4. udzielanie pomocy członkom ochotniczych straży pożarnych i ich rodzinom;
 5. rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 6. rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji;
 7. podtrzymywanie tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa;
 9. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych;
 10. prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska;
 11. utrzymywanie i modernizacja środków trwałych stanowiących majątek własny OSP.

§ 7

Zadania i cele wymienione w § 6 OSP realizuje przez:

1. prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;
2. udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
3. udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
4. udział w ochronie ludności;
5. wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
6. organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
7. zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w miejskim planie ratowniczym;
8. propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
9. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
10. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
11. upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
12. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
13. wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
14. integrowanie społeczności lokalnej;
15. udział we współpracy międzynarodowej gminy;
16. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej;
17. organizowanie Jednostki Operacyjno-Technicznej, jako wyodrębnionej struktury spośród swoich członków, przeznaczonej do udziału w akcjach i działaniach ratowniczych;
18. prowadzenie szkoleń członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi podmiotami w organizowaniu przez nich szkoleń członków OSP;
19. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnej w sprawach dotyczących celów OSP;
20. organizowanie przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
21. występowanie do firm, instytucji publicznych, samorządowych oraz państwowych i unijnych o dofinansowania lub inne formy wsparcia w celu realizacji i rozwoju działalności statutowej;
22. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z przepisów prawa i niniejszego statutu.

§ 8

 1. Działalność określona w § 6 i § 7 jest wyłączną działalnością statutową OSP
  i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Zarząd określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz propagowanie tradycji społecznego dorobku ochotniczego pożarnictwa.
 4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1, może być
  w szczególności:
  1. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, zleconych przez organy administracji publicznej z zastrzeżeniem ust. 3;
  2. uczestnictwo w ochronie środowiska;
  3. prezentowanie artystycznego i sportowego dorobku członków OSP;
  4. organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;
  5. organizowanie wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży;
  6. rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej, szczególnie
   w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
  7. działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami;
  8. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  9. promowanie inicjatyw i liderów lokalnych;
  10. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  11. organizowanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  12. wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych i innych publikacji związanych z celami ochotniczego pożarnictwa;
  13. organizowanie wystaw i targów sprzętu ratowniczego i ochronnego;
  14. wykonywanie innych zadań zleconych ze sfery zadań publicznych;
  15. stałe i okresowe udostępnianie gruntu i pomieszczeń strażnicy organom samorządowym na prowadzenie ich statutowej działalności;
  16. stałe i okresowe udostępnianie gruntu i pomieszczeń strażnicy osobom fizycznym i prawnym.

R o z d z i a ł   I I I

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, w tym członków Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn pożarniczych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych, stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  i niepozbawieni praw publicznych deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP;
 2. małoletni na zasadach określonych w § 12 ust. 2 – 3 jeżeli deklarują dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§ 11

Członek zwyczajny składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 12

 1. Zarząd, w drodze uchwały, może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
 2. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat i złożyła ślubowanie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Osoba, w wieku od 12 do 16 lat, może zostać członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.
 4. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych nie biorą udziału w akcjach i działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP.
 5. Zasady organizacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej określa regulamin organizacyjny przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd.

§ 13

Członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej składa ślubowanie następującej treści: „Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję przestrzegać postanowień statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”.

§ 14

 1. Zarząd, w drodze uchwały, może powołać Kobiecą Drużynę Pożarniczą.
 2. Zasady organizacji Kobiecej Drużyny Pożarniczej określa regulamin organizacyjny przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat;
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu;
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP;
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP z zastrzeżeniem § 46 ust. 1;
 5. używać umundurowania, dystynkcji, odznak i odznaczeń z zastrzeżeniem § 46 ust. 2.

§ 16

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. dbanie o dobre imię i godne reprezentowanie OSP;
 2. aktywne uczestniczenie w działalności OSP, w tym także w walnym zebraniu członków OSP;
 3. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP oraz uchwał i regulaminów Związku przyjętych do realizacji przez Walne zebranie lub Zarząd;
 4. dbanie o mienie OSP poprzez realizację wyznaczonych przez Zarząd lub osobę upoważnioną przez Zarząd i odpowiedzialną za sprawy gospodarcze prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów i mienia należącego do OSP
  – w ramach posiadanych umiejętności i wiedzy;
 5. regularne, coroczne opłacanie składek członkowskich;
 6. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej, w tym w ramach udziału w szkoleniach i kursach.

§ 17

Prawa i obowiązki członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych określa Zarząd
w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 12 ust. 5.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie.
 2. Członkowie wspierający, którzy są osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub w inny sposób wspomaga finansowo OSP.

§ 19

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne zebranie OSP.
 3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 20

 1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracac i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.
 2. Członek wspierający i członek honorowy mają obowiązek dbać o dobre imię i godne reprezentowanie OSP, przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP oraz uchwał i regulaminów Związku przyjętych do realizacji przez Walne zebranie lub Zarząd oraz dbać o mienie OSP.

§ 21

 1. Składka członkowska, o której mowa w § 16 pkt 5, § 18 ust. 3, § 27 ust. 2 pkt 8 opłacana jest:
  1. za cały rok;
  2. w terminie do końca roku, którego składka dotyczy;
  3. w wysokości ustalonej przez Walne zebranie, a w przypadku członka wspierającego w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
  4. w siedzibie OSP lub przelewem na rachunek bankowy OSP.
 2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej jest dowód wpłaty, zawierający co najmniej imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy oraz okres, za który składka jest opłacana.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd w drodze uchwały może zwolnić z opłacenia składki członkowskiej w danym roku członka zwyczajnego na jego pisemny wniosek.

§ 22

 1. Przyjęcie w poczet członków OSP następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 ust. 5.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków OSP zainteresowanemu przysługuje odwołanie się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przedmiotowej uchwale do najbliższego Walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 23

  1. Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka.
  2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały
   w następujących przypadkach:
   1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
   2. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, z wyłączeniem członków honorowych;
   3. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
   4. wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w § 10 pkt 1 – w przypadku członka zwyczajnego;
   5. wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w § 19 ust. 1 – w przypadku członka honorowego;
   6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 22 ust. 1.
  1. Wykluczenia członka może dokonać Zarząd w drodze uchwały w następujących wypadkach:
   1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
   2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP;
   3. stwierdzenia uchylania się przez członka, pomimo telefonicznego lub pisemnego wezwania lub upomnienia od realizacji obowiązków o których mowa w § 16 – w przypadku członka zwyczajnego lub § 20 ust. 2 – w przypadku członków wspierających i honorowych;
   4. stwierdzenia wykonywania przez członka OSP czynów polegających na podżeganiu lub wyrażaniu nienawiści na tle różnic narodowościowych, płciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
   5. skazania członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie zagrożone karą aresztu.
  2. Zarząd, w przypadku powzięcia informacji o tym, że przeciwko członkowi toczy się postępowanie przed uprawnionym organem o przestępstwo lub wykroczenie zagrożone karą aresztu, może w drodze uchwały zawiesić członka w wykonywaniu obowiązków i korzystaniu z praw do czasu zakończenia tego postępowania.
  3. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt 2, w ust. 3 i ust. 4 Zarząd informuje członka drogą pisemną lub telefoniczną o zaistnieniu przesłanek do skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień na piśmie w terminie 14 dni od daty poinformowania członka lub osobiście na posiedzeniu Zarządu w wyznaczonym przez Zarząd terminie.
  4. O podjęciu przez Zarząd uchwały związanej ze skreśleniem, wykluczeniem z listy członków lub zawieszeniem Zarząd informuje danego członka pisemnie lub telefonicznie w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
  5. Od uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i ust. 4 członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu do najbliższego Walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
  6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
  7. Wykluczenie lub skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 24

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja rewizyjna.

§ 25

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że podjęta zostanie uchwała w sprawie głosowania tajnego.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 27

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą w OSP.
 2. Do kompetencji Walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP;
  2. wysłuchanie sprawozdania Komisji rewizyjnej z działalności OSP;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi OSP;
  4. uchwalenie programu działania i budżetu OSP;
  5. wybór spośród siebie Zarządu w liczbie 5 osób z zastrzeżeniem ust. 3;
  6. wybór spośród siebie Komisji rewizyjnej w liczbie 3 osób z zastrzeżeniem ust. 3;
  7. uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę;
  8. coroczne ustalanie wysokości składki członkowskiej;
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia;
  10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP;
  11. wybieranie spośród siebie delegatów i przedstawicieli w skład władz Związku;
  12. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku;
  13. nadawanie członkostwa honorowego OSP;
  14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP;
  15. podjęcie uchwały o skreśleniu członka na zasadach określonych w § 23 ust. 2 lub wykluczeniu członka na zasadach określonych w § 23 ust. 3.
 3. Walne zebranie członków może podjąć uchwałę o zwiększeniu liczby osób w Zarządzie, o których mowa w ust. 2 pkt 5 oraz o zwiększeniu liczby osób w Komisji rewizyjnej, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

§ 28

 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne sprawozdawcze, zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze oraz nadzwyczajne, a także łączone formy tych zebrań.
 2. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a zwyczajne sprawozdawcze Walne zebranie raz na rok.
 3. Zwyczajne Walne zebranie członków i sprawozdawcze Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie członków o terminie, miejscu i porządku obrad może mieć zarówno formę pisemną (listowną) jak również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej takich jak wiadomość sms, połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail oraz wywieszenie informacji w formie ogłoszenia w siedzibie OSP w miejscu ustalonym przez Zarząd.
 5. O przyjęciu właściwego sposobu zawiadomienia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego zebrania, o którym mowa w ust. 3, decyzję podejmuje Zarząd.

§ 29

 1. Nadzwyczajne Walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na pisemne żądanie Komisji rewizyjnej;
  3. na pisemne żądanie 1/4 liczby członków OSP.
 2. Nadzwyczajne Walne zebranie członków powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 3. Porządek nadzwyczajnego Walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 27 ust. 2 ustala Zarząd uwzględniając w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 sprawy zgłoszone przez żądających.
 4. Nadzwyczajne Walne zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP, o którym mowa w § 26 ust. 2 i powołać w to miejsce innego członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej na czas nie dłuższy niż do odbycia zwyczajnego Walnego zebrania kończącego kadencję władz.
 5. Przy zawiadomieniu członków o terminie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego zebrania przepisy § 28 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 30

Przebieg Walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 31

 1. Zarząd w liczbie 5 osób wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Naczelnik sprawuje dodatkowo funkcję wiceprezesa.
 2. W przypadku zwiększenia liczby osób w Zarządzie, o którym mowa w § 27 ust. 3 Zarząd może wybrać ze swojego grona także zastępcę naczelnika, gospodarza, kronikarza lub członka zarządu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu następuje z chwilą upływu kadencji Zarządu oraz w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, odwołania, o którym mowa w § 29 ust. 4, wykluczenia lub skreślenia z listy członków OSP lub w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących poza terminem Walnego zebrania w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 5. Członkowie Zarządu:
  1. nie mogą być członkami Komisji rewizyjnej, ani pozostawać z jej członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Każdy członek Zarządu z chwilą wyboru składa oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Komisji rewizyjnej.
 7. Członkowie Zarządu mogą, na podstawie uchwały Walnego zebrania członków OSP, otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 8. W umowach między OSP a członkiem Zarządu oraz w sporach związanych z realizacją przedmiotowej umowy OSP reprezentuje członek Komisji rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego zebrania członków.

§ 32

Do głównych zadań Zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów OSP;
 2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego zebrania;
 3. zwoływanie Walnego zebrania;
 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji rewizyjnej;
 5. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu;
 6. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania Walnemu zebraniu;
 7. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu;
 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z listy członków OSP;
 9. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak;
 10. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych;
 11. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań;
 12. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP;
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu;
 14. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

§ 33

 1. Prezes reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
 2. W uzasadnionych przypadkach prezes upoważnia inną osobę do reprezentowania OSP na zewnątrz w danej sprawie z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 36.
 3. W razie nieobecności prezesa jego obowiązki, w tym kierowanie pracami Zarządu, sprawuje wiceprezes.

§ 34

Prezes wykonuje zadania Administratora Danych, o którym mowa w § 1 ust. 5 i jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń według kategorii danych objętych ochroną oraz nadzór nad bieżącą realizacją zadań w tym zakresie.

§ 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. O terminie zebrania prezes informuje także przewodniczącego Komisji rewizyjnej, który ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 36

 1. Umowy, akty, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP jednoosobowo prezes lub łącznie wiceprezes ze skarbnikiem.
 2. W przypadkach, gdy przepis odrębny stanowi wymóg kontrasygnaty to dokumenty określone w ust. 1 podpisuje także skarbnik.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich;
 2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP;
 3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności;
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 38

Członkowie Komisji rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. z chwilą wyboru składają oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

§ 39

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 40

Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 41

Komisja rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących poza terminem Walnego zebrania w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 42

Wygaśnięcie funkcji członka Komisji rewizyjnej następuje z chwilą upływu kadencji Komisji rewizyjnej oraz w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, odwołania, o którym mowa w § 29 ust. 4, wykluczenia lub skreślenia z listy członków OSP lub w przypadkach o których mowa § 38 pkt. 1-2.

R o z d z i a ł   V

JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA

§ 43

Tworzy się Jednostkę Operacyjno-Techniczną jako wyodrębnioną strukturę spośród członków zwyczajnych, przeznaczoną do udziału w akcjach i działaniach ratowniczych zwaną dalej JOT lub JOT OSP.

§ 44

Zarząd, na wniosek naczelnika, w drodze uchwały przyjmuje regulamin organizacyjny JOT, w którym określa zadania i zakres działania JOT; wymagania, prawa i obowiązki członków JOT oraz inne kluczowe elementy funkcjonowania JOT.

§ 45

 1. JOT kieruje naczelnik jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do zadań i uprawnień naczelnika należy:
  1. kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową;
  2. wyznaczanie członków zwyczajnych do składu osobowego JOT;
  3. dysponowanie siłami i środkami JOT;
  4. wyznaczanie dowódców zastępów JOT;
  5. dowodzenie bezpośrednio lub przy pomocy dowódców JOT zastępami JOT w czasie akcji i działań ratowniczych oraz zabezpieczających;
  6. dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach i działaniach ratowniczych oraz zabezpieczających;
  7. nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach;
  8. planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych, udział bezpośredni w szkoleniu;
  9. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą;
  10. utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo;
  11. nadzór nad przestrzeganiem BHP oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP;
  12. stosowanie wyróżnień i środków dyscyplinarnych, o których mowa w § 47 i 48;
  13. informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia;
  14. dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP lub innych wymaganych dokumentach;
  15. realizacja i wykonywanie decyzji dotyczących funkcjonowania JOT w sposób ustalony z Zarządem oraz zgodnie z podjętymi przez Zarząd uchwałami i umowami z podmiotami zewnętrznymi.
 1. Naczelnik do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 może powołać zastępcę lub zastępców.
 2. Naczelnik celem prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 może wyznaczyć spośród członków osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 3. W razie nieobecności naczelnika oraz w uzasadnionych przypadkach kierowanie JOT przejmuje zastępca naczelnika wchodzący w skład Zarządu, o ile został powołany lub zastępca naczelnika niewchodzący w skład Zarządu, o ile został powołany lub osoba wyznaczona przez naczelnika z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Zastępca naczelnika wchodzący w skład Zarządu lub zastępca naczelnika niewchodzący w skład Zarządu lub osoba wyznaczona przez naczelnika realizuje zadania wyłącznie w zakresie spraw bieżących JOT.
 5. Członkami JOT są osoby wyznaczone przez naczelnika spośród członków zwyczajnych.
 6. Decyzję w zakresie przyjęcia, zawieszenia oraz wykluczenia członka z JOT podejmuje naczelnik.
 7. Wykluczenie z JOT następuje także wskutek skreślenia lub wykluczenia członka z OSP.
 8. Od decyzji naczelnika, w zakresie spraw określonych w ust. 2 i 8 członkowi JOT przysługuje odwołanie do Zarząd, którego uchwała jest ostateczna.
 9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 10 winno być wniesione drogą pisemną w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji przez naczelnika.

§ 46

 1. Zarząd, na wniosek naczelnika, określa mienie, obiekty lub części obiektów oraz tereny lub części terenów będące własnością OSP do wyłącznego użytku przez członków JOT.
 2. Zarząd, na wniosek naczelnika, określa umundurowanie, odznaki, dystynkcje, logotypy lub inne symbole do wyłącznego użytku przez członków JOT.

§ 47

Za wzorowe wykonanie zadań przez członków JOT OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

  1. pochwałę ustną;
  2. pochwałę w rozkazie naczelnika;
  3. wystąpienie do Zarządu o przyznanie nagrody;
  4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki;
  5. opłacenie całkowite lub współfinansowanie, na zasadach uzgodnionych z członkiem JOT, szkolenia specjalistycznego lub innego szkolenia, a także kursu przydatnego w dalszym wykonywaniu zadań w ramach JOT.

§ 48

Za niewłaściwe wykonanie zadań przez członków JOT OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne;
 2. nagana w rozkazie naczelnika;
 3. wykluczenie lub zawieszenie w prawach członka JOT;
 4. wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.

R o z d z i a ł   V I

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. składek członkowskich;
 2. funduszy, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 3. dochodów z majątku i imprez;
 4. ofiarności publicznej;
 5. wpływów z działalności gospodarczej;
 6. wpływów ze sprzedaży składników lub całości mienia lub sprzętu będącego własnością OSP.

§ 50

 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
 3. Cały dochód OSP przeznacza na działalność statutową.

§ 51

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
 3. wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

R o z d z i a ł   V I I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 52

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne zebranie członków większością 2/3 głosów.

§ 53

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  Przepis § 28 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 54

 1. W razie rozwiązania OSP Walne zebranie wyznacza likwidatora.
 2. Do pozostałego po rozwiązaniu majątku, stanowiącego własność OSP stosuje się art. 36 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz art. 38 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.