ospwesola.pl

Całodobowy punkt alarmowy 22 773 90 08

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej

R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej, zwane dalej OSP.
 2. OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 r. poz. 2261), ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 2024 poz. 233) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 r., poz. 275 ), a także niniejszego statutu.
 3. OSP jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt jednostką ochrony przeciwpożarowej przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
  lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącą działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, o której mowa w art. 15 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 4. OSP posiada osobowość prawną.
 5. OSP jest Administratorem Danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Sposoby przetwarzania oraz cele przetwarzania obejmują tylko dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań, w tym zadań statutowych dla celów i dobra publicznego, niezbędnych dla wypełnienia prawnych, usprawiedliwionych obowiązków realizowanych przez OSP i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie
  w celach określonych powyżej dotyczy wyłącznie kandydatów na członków, członków lub byłych członków OSP, pracowników, darczyńców, użytkowników serwisów internetowych i aplikacji oraz osób fizycznych utrzymujących stałe kontakty z OSP
  w związku z jej działalnością. Przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych o zdarzeniu oraz organizacją, prowadzeniem i uczestnictwem w działaniach ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym przetwarzanie w systemach teleinformatycznych wspierających wykonywanie zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, regulują odrębne przepisy.
 6. Siedzibą OSP jest nieruchomość własna w Warszawie – Wesołej
  przy ulicy 1. Praskiego Pułku WP 31.

§ 2

 1. Terenem działania OSP jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności gmina  będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 598).
 2. W uzasadnionych wypadkach OSP może działać poza granicami kraju na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 3

 1. OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej Związkiem.
 2. OSP może być włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, o którym mowa w art. 14 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

§ 4

 1. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, znaku, logotypu, hymnu, flagi, umundurowania, dystynkcji, odznaczeń i odznak.
 2. Zarząd określa, w drodze uchwały, wzory symboli określonych w ust. 1. i zastrzega je prawnie do wyłącznego stosowania w OSP.
 3. OSP może używać znaku, logotypu, flagi i innych symboli określonych
  przez Związek.

§ 5

 1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz na podstawie umów także osoby fizyczne i prawne.

R o z d z i a ł   I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celami i zadaniami OSP jest:

 1. podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska;
 2. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom i współdziałanie w tym zakresie
  z Państwową Strażą Pożarną, administracją państwową, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
  oraz sposobach ochrony przed nimi;
 4. udzielanie pomocy członkom ochotniczych straży pożarnych i ich rodzinom,
 5. rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 6. rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,
 7. podtrzymywanie tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
  i kulturowej;